Грижа за околната среда

Съществуването на ВяЕЦ Калиакра е обусловено от фокусирането на обществото върху необходимостта за полагане на грижи за опазване и подобряване на състоянието на околната среда.

Несъмнено, най-съществената полза от ВяЕЦ Калиакра е положителният му ефект върху намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни парникови газове. Всеки мегаватчас произведена от парка електрическа енергия спестява отделянето на 1.026 tCO2. В годишен аспект работата на парка спестява изхвърлянето на над 73,000 t CO2.

Паркът взима сериозни и постоянни мерки за опазване на орнитофауната. За целта се използва радар за проследяване на ятата, преминаващи в близост до територията на парка, и за ранно предупреждение и предотвратяване на опасност от сблъсък на отделни птици в турбините. За 9те години работа на ВяЕЦ Каликра няма регистриран смъртен случай на птица, който да е доказано дължащ се на удар във въртящо се перо на някой от генераторите.

В изпълнение на изискванията в Решението за одобряване на Доклада по ОВОС за извършване на едногодишен мониторинг на орнитофауната в района на ВяЕЦ Калиакра, KWP възложи този мониторинг на Института по зоология към БАН (днес част от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН).

KWP извършва ежегодни измервания на нивата на шум, вибрации и електромагнитни полета в района на ВяЕЦ Калиакра. Измерванията се изпълняват от акредитирани лаборатории и не показват превишаване на нормативно установените нива на шум, вибрации или EMF.

Главен офис
бул. Васил Левски 114, 1527 София
тел.: +359 2 943 30 60
факс: +359 2 943 44 84

ВяЕЦ Калиакра
с. Българево,
община Каварна
тел.: +359 570 42 950; 42 951; 42 952
факс: +359 570 42 954

Scroll Up